Вака изгледала политичката карта на Европа во 900 година

Вака изгледала политичката карта на Европа пред точно 1118 години во 900-тата година од Нова ера.

Најголема, најразвиена и најбогата држава во тој период била Византиската Империја или како тогаш се нарекувала Источно римско царство, а всушност нејзиното официјално име било само зборот Царство.

Деловите од Европа кои се означени со бела боја, се територии на кои во тој период немало организирани држави.